હિરલ પુરોહિત "સપ્તરંગી શબ્દ"

User Image
2115 People Listen 73 Received Responses 84 Received Ratings

About Hiral Purohit

હું વડોદરા, ગુજરાત પાસે એન્જિનિરીંગ કોલેજમાં પ્રોફેસર છું.કવિતા, શાયરી અને વાર્તા લખવી મારી હોબી નથી પણ રોજનીશી છે. કામ સિવાયના સમય માં બસ શબ્દો ને ગોઠવણ કરી રચના ને ઓપ આપું છું.

No Record Found
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5ea6ca508e73e-1587989072.jpg

hardik raychanda
Followers : 212
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5dac1bb0dc314-1571560368.png

Varsha Kukadiya
Followers : 134
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5e72d1f2c5808-1584583154.png

...
Followers : 119
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Maya Shelat
Followers : 41
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5da5a1984f3ba-1571135896.jpg

Gaurang Patel...
Followers : 48
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Jignesh patel
Followers : 2
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Shaili Gandhi
Followers : 2
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Jigna Shah
Followers : 2
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5ddca5f3f3ec2-1574741491.png

Brijesh Raychanda
Followers : 134
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5efef1677d6e3-1593766247.png

...
Followers : 28
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

gaurav patel
Followers : 2
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5dfbaba7e4aa9-1576774567.png

Vipul Chaudhary
Followers : 2
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

RUDRA ENTERPRISE
Followers : 0
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5ddf0d4a06c00-1574899018.png

Navdip Ghelada
Followers : 21
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

smit ajani
Followers : 21
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/5de4afafa6b8c-1575268271.png

Bhagirath .
Followers : 43
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60e8458e600ff-1625834894.jpeg

umang chavda
Followers : 205

View More
No Record Found