શબને શણગારો

શબને શણગારો


Jaya.  jani.Talaja. Jaya. jani.Talaja."jiya"
Poetry collection


Your Rating
blank-star-rating
રચનાઓ મીના શાહની - (26 February 2021) 5
ભાવ પૂર્ણ

0 0

કાંતિભાઈ એમ શર્મા - (31 January 2021) 5
બહુ સરસ સુંદર શુભકામનાઓ આપને સાહિત્ય શોખ અને અભિસીક્તિ શુભેચ્છાઓ

0 2


હું તળાજાની દિકરી છું,હાલ અમદાવાદ રહું છું, હું ગૃહિણી છું.મને બાળપણ થી કવિતા લખવાનો શોખ છે. કોલેજ કાળમાં મારી કવિતા નોટીસ બોર્ડ પર મુકાતી હતી.

Publish Date : 26 Nov 2020

Reading Time :


Free


Reviews : 2

People read : 46

Added to wish list : 1