હું... વાર્તાકાર Story Winner - 3


  • X-Clusive
વેર

વેર


The 3rd One The 3rd One

Summary

એક ઠગ દ્વારા લેવામાં આવેલ બદલાની કહાણી તેનાં જ શબ્દોમાં!
Crime Thriller & Mystery Historical
Mahesh Thakor - (10 December 2022) 5

1 1

Chavada Archana - (04 November 2022) 5
ખુબ જ સરસ👍😊

1 1

જ્યોતિન્દ્ર મહેતા - (01 November 2022) 5
હરકિસન મહેતાના અદભુત સર્જન અમીરઅલી ઠગના પીળા રૂમાલની ગાંઠ સાથે સામ્ય ધરાવતાં પાત્રોને લઈને પ્રસ્તુત કરેલી કૃતિ બહુ સરસ છે. બદલાની વાર્તા અદ્ભુત

1 1

ભૂમિધા પારેખ - (30 October 2022) 5
સમગ્ર વાર્તા દરમિયાન અમીરઅલી દ્રષ્ટિ સમક્ષ રમતો રહ્યો. દરેક ઘટનાનું વર્ણન આબેહૂબ ઉપસાવ્યુ છે.

1 1

છાયા ચૌહાણ - (28 October 2022) 5
superb 👍💐

1 1

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (27 October 2022) 5
અમીરઅલી ઠગના પીળા રૂમાલની ગાંઠ નવલકથા જેવા દ્રશ્યો નજર સમક્ષ તરવરી ઊઠ્યાં. અંત ખૂબ સુંદર.

1 1

SABIRKHAN PATHAN - (26 October 2022) 5
સરસ વાર્તા ઠગના જીવનની

1 1


Publish Date : 26 Oct 2022

Reading Time :


Free


Reviews : 7

People read : 43

Added to wish list : 0