કેમ કરે છે?

કેમ કરે છે?


Hiral Purohit Hiral Purohit

Summary

એક સ્ત્રીના મનની વાત અને થોડા સવાલ
Poem


Your Rating
blank-star-rating
માનસી પટેલ'માહી' - (19 January 2021) 5

lovely voice amazing poem


1 1

Milan Antala - (25 July 2020) 5

Wahh.. Awesome wording as well as voice👌👌


1 1

heena dave - (25 February 2020) 5

ખૂબ સુંદર


1 1

Gulab Bhai Chunya - (29 December 2019) 5

2 1

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (13 December 2019) 5

ખૂબ જ સુંદર નૂતન જી. મજા આવી સાંભળવા ની.. 👌👌👍


1 3

આશકા શુકલ "ટીની" - (13 December 2019) 5

ખૂબ જ સુંદર રચના મેમ👌👌👌👌❤


1 1

hardik raychanda - (13 December 2019) 5

khub sundar pathan..!


1 1

View More

Publish Date : 12 Dec 2019

Time to listen : 00:02:59


Free


Reviews : 10

People Listen : 297

Added to wish list : 2