છેતરું છું...

છેતરું છું...


Hiral Purohit Hiral Purohit
Poem


Your Rating
blank-star-rating
નિશાન પટેલ (સ્વાગત) - (29 February 2020) 5

વાહ વાહ વાહ ખૂબ સરસ


1 2

Bijal Butala - (27 February 2020) 5

1 1

Dixa Pandya Jalpesh Patel - (27 February 2020) 5

0 1


Publish Date : 27 Feb 2020

Time to listen : 00:01:42


Free


Reviews : 3

People Listen : 187

Added to wish list : 0