વિરહ ની ઘેહરાઈ

વિરહ ની ઘેહરાઈ


Hiral Purohit Hiral Purohit
Poem


Your Rating
blank-star-rating
Prashant Subhashchandra Salunke - (03 December 2019) 5

ખૂબ સરસ


1 1

Jignesh patel - (26 November 2019) 5

ખૂબ સરસ


1 1

Varsha Kukadiya - (25 November 2019) 5

શબ્દો,પઠન અને સ્વર..👌👌👍


1 1

આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી - (25 November 2019) 5

ખૂબ સરસ. સુંદર પઠન.


1 1

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (24 November 2019) 5

ખૂબ જ સુંદર..


1 1

પ્રકાશ પટેલ - (24 November 2019) 5

વાહ... કવિતા તો ખુબ સરસ છેજ પણ પઠન તો એથીયે વધૂ સુંદર... 👌


1 1

umang chavda - (24 November 2019) 5

વાહ શું વાત છે. !


1 1


Publish Date : 24 Nov 2019

Time to listen : 00:00:53


Free


Reviews : 7

People Listen : 190

Added to wish list : 0