તો સારું લાગશે મને..

તો સારું લાગશે મને..


Pallavi Kotak Pallavi Kotak

Summary

તમારી મારી આપણા બધાની લાગણીઓ થોડા શબ્દોમાં... on woman's day
Social stories Poem


Your Rating
blank-star-rating
પ્રકાશ પટેલ - (10 March 2022) 5

વાહ, ઑસમ 👌👍


1 0

અનિરૂધ્ધસિંહ ઝાલા "રાજ" - (10 March 2022) 5

વાહ ખુબ જ સુંદર


1 0

Bijal Butala - (09 March 2022) 5

1 0

જયશ્રી બોરીચા વાજા 'લાવણ્યા'. - (08 March 2022) 5

ખૂબ સરસ કહ્યું dear..!


1 0

J.M. Bhammar - (08 March 2022) 5

વાહહહ....!!!!


1 0

છાયા ચૌહાણ - (08 March 2022) 5

સાંભળીને સારું લાગ્યું 😊💐


1 0

અમિષા પ્રણવ શાહ - (08 March 2022) 5

સાચે જ, ક્યારેક એવું થાય, લાડ હું કરાવું બધાને, પણ હું લાડ કરવા કોની પાસે જાઉં? છેવટે, જાતને જ લાડ કરાવીશ જ્યારે, તો સારું લાગશે મને.


1 0


Publish Date : 08 Mar 2022

Time to listen : 00:03:08


Free


Reviews : 7

People Listen : 31

Added to wish list : 0