આબિદ ખણુંસીયા "આદાબ" નવલપુરી

User Image
0 People Listen 0 Received Responses 0 Received Ratings

About Abidbhai Khanusia

નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારી છું. વાંચવું અને લખવું મારો શોખ છે. સને 2018થી સાહિત્ય સર્જન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. અત્યાર સુધી ચાર નવલકથાઓ અને ચાર નવલિકા સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા છે. એક નવલકથા પ્રેસમાં છે. આગામી થોડા સમયમાં બીજી એક નવલકથા છપાવાની છે.

No Record Found
No Record Found
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Raman Madhav
Followers : 1
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

raman macwan
Followers : 2
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/63b79edc627aa-1672978140.jpg

Mulraj Kapoor
Followers : 12
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/620e3a689e095-1645099624.jpg

Aatmaja .........
Followers : 9
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Manisha Rathod
Followers : 3
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Maitri Barbhaiya
Followers : 9
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/61414fec727f6-1631670252.jpg

jagdish jepu
Followers : 27
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/6124d63aa6537-1629804090.jpg

het mahek Bhatt
Followers : 10
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/6141b29e48450-1631695518.jpg

...
Followers : 80
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/6113fd91e14ce-1628700049.jpeg

Anand Gajjar
Followers : 8
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60f82afcbf6fa-1626876668.jpg

Umesh Donga
Followers : 8
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Niru Mehta
Followers : 1
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60e9b443ebe98-1625928771.jpg

...
Followers : 4
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60e83b99ca45c-1625832345.jpg

Dina Chhelavda
Followers : 18
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60d98ac03d81a-1624869568.jpg

Swati Shah
Followers : 4
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60d74fd88ee4c-1624723416.jpg

Shrutee Solanki
Followers : 24
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60f81263ce838-1626870371.jpg

Sulbha Thakkar
Followers : 12
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60d5767f3695e-1624602239.jpg

Javid Karodia
Followers : 11
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/62c14efa01bdc-1656835834.jpg

Bhanuben Prajapati
Followers : 57
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/6472fa051e8bc-1685256709.jpg

Patel Kanu
Followers : 69

View More