ઉમંગ ચાવડા

User Image
226 People Listen 22 Received Responses 26 Received Ratings

About Umang Chavda

લેખન એક વહેતી નદી, વહેતું પાણી જે સદાય અનેક વળાંકો અને અવરોહોને પાર કરે, પહાડો અને ચટ્ટાનોને પણ ચીરી નાખે અને અંતે વાચકોની અપેક્ષઓના દરિયામાં મળી જાય.

No Record Found
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/649aba17a9e43-1687861783.png

Sangita Dattani
Followers : 20
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/642e517027c6b-1680757104.jpg

Samar Kachhadiya
Followers : 7
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

HANSA SONDARWA
Followers : 9
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Rushali Mehta
Followers : 3
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/62ca78472e416-1657436231.jpg

Sahitya Com
Followers : 14
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/62e7923f07d9b-1659343423.jpg

Aadarsh solanki
Followers : 22
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/6219f007a8298-1645867015.jpg

Raju Nagar SaLiL
Followers : 5
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Aadarsh Solanki
Followers : 1
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Minaxi Rathod
Followers : 6
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

darshan barot
Followers : 2
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/61414fec727f6-1631670252.jpg

jagdish jepu
Followers : 28
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Vipul Vasava
Followers : 2
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/user-default.png

Sejal Ahir
Followers : 4
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60d74fd88ee4c-1624723416.jpg

Shrutee Solanki
Followers : 25
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/64a308e953b9d-1688406249.jpg

Patel Kanu
Followers : 72
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/615216d575547-1632769749.jpg

Krishvi Ram
Followers : 29
https://shopizen.s3.ap-south-1.amazonaws.com/avatar/60a8e17f61747-1621680511.jpg

Rushali Mehta
Followers : 10

View More
No Record Found